Disclaimer

 

Van der Heijden Yachts heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De verstrekte informatie en de uitspraken op deze pagina’s vormen geen vertegenwoordiging of garantie, expliciet noch impliciet. Dergelijke informatie is in het bijzonder geen impliciete belofte of garantie met betrekking tot kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van wetten en patenten. Toegang tot en gebruik van deze website, evenals websites die hiermee verband houden of verbonden zijn via links, zijn op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Schade- en garantieclaims als gevolg van ontbrekende of onjuiste gegevens zijn uitgesloten. Van der Heijden Yachts draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook niet voor indirecte schade of gevolgschade, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of websites die daarmee door middel van links zijn verbonden of gelinkt.

De website van Van der Heijden Yachts kan links (verwijzingen) bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Wij wijzen u erop dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Van der Heijden Yachts aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aldaar aangeboden informatie, noch voor de actualiteit daarvan. Derhalve distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van dergelijke sites. Deze verklaring is van toepassing op alle links naar externe sites op onze internetpagina’s en op de inhoud van dergelijke sites.